dijous, 19 de febrer del 2015

La supervivència de les associacions

L’any 2015 ha començat amb molts canvis en l’àmbit de les entitats sense ànim de lucre. Els canvis legislatius porten implícits una voluntat de forçar aquestes entitats a professionalitzar-se. És per això que s’han incrementat les obligacions i les responsabilitats. Les entitats afronten un replantejament de tota la seva estructura interna, cosa que afecta, en molts casos, la seva viabilitat futura i la continuïtat en la seva acció associativa.

En primer lloc, s’ha modificat la normativa de l’impost sobre societats per la qual es modifica el règim de les entitats parcialment exemptes. A partir d’ara, totes les entitats hauran de presentar impost sobre societats, independentment del càlcul de la corresponent quota tributària resulti a pagar o no. Això suposa que estaran obligades també a portar comptabilitat per partida doble, una formalitat que fins ara no es demanava.

En segon lloc, s’ha modificat la normativa referent al mecenatge i s’han introduït nous incentius fiscals per promoure els donatius continuats. L’accés a aquest règim, però, està restringit només a les entitats que tinguin la consideració d’utilitat pública, és a dir, les fundacions i les associacions d’utilitat pública (categoria que ha de ser atorgada per la Generalitat i que és francament difícil d’aconseguir avui en dia).

En tercer lloc, ha entrat en vigor la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta normativa, a més d’afectar les administracions públiques, també afecta les fundacions i associacions privades si compleixen determinats requisits, sobretot si reben subvencions. Així, estaran obligades a publicar periòdicament informació a la seva pàgina web, tant organitzativa com pressupostària.

Tot això se suma a altres obligacions que afecten aquest tipus d’entitats però que no sempre es compleixen, com és el cas de la normativa de protecció de dades o de blanqueig de capitals, que tenen règims sancionadors importants.

En conclusió, el món de les entitats sense ànim de lucre experimentarà forts canvis durant el 2015. Les obligacions formals, el control i l’exigència en la professionalització de les seves estructures s’incrementa, i això farà que moltes s’hagin de plantejar com encaren el futur. No podem oblidar que el règim de responsabilitats d’aquest tipus d’entitats fa que aquesta recaigui sobre els membres del seu òrgan de govern, tals com les juntes directives o el patronat.
  
(Article de Marc Rius, advocat i economista, publicat a Vallès Econòmic número 2)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada